Ang kursong ito ay kritikal na pag-aaral sa ugnayan ng wika at kultura tungo sa mapayapa at maunlad na pamumuhay sa lipunan gamit ang pambansang wikang Filipino.