Sumasaklaw ang kurso sa kritikal na pag-aaral sa mga pangunahin at limbag na pananaliksik sa disiplinang Filipino na nagbibigay -daan sa higit na malaking espasyo ng Filipino bilang isang disiplina. Saklaw rin ng kurso ang pagsulat ng kritikal at mapanaliksik na pag-aaral na ambag sa produksyon at korpus ng karunungan sa disiplinang Filipino.