Ang asignaturang ito ay tatalakay sa hinggil sa panitikang Pilipino.