Kursong nakalaan sa kaugnayan ng ekolohiya at panitikan na tumatalakay sa usapin ng pagpapahalaga sa kalikasan, kapaligiran at nosyon ng mga tao sa wilderness (disyerto, kagubatan, kaparangan, kasukalan) at frontier sa iba-ibang panahon at pook sa Pilipinas.
*Kursong nakalaan sa mga napapanahong usapin sa wika at panitikan na tumatalakay sa paggalang sa kalikasan at kapaligiran sa iba’t ibang panahon at pook sa Pilipinas.