Nakatuon ang kursong ito sa pagsasanay sa mga estudyante sa paghahanda ng mga materyal na kagamitan na kailangan sa pagtuturo sa antas elementarya, sekondarya at tersyarya.