Ang kursong ito ay nakatuon sa mga anyo ng berbal at di-berbal na komunikasyon sa Filipino. Susuriin din ng kurso ang ugnayan ng mga anyong ito ng komunikasyon sa kulturang Pilipino partikular na sa pakikipagkapwa at sa pakikipag-ugnayan.