Saklaw ng kursong ito ang mga pag-aaral hinggil sa pagsasaling pampanitikan at nagtutuon kung paano magsalin ng teksto mulang banyagang wika tungo sa Filipino at mga katutubong wika, at mulang mga katutubong wika tungong Filipino o pabalik. Ang salitang pampanitikan ay tumutukoy sa/gaya ng Tula, Nobela, Maikling Kwento, Dula, Sanaysay at iba pang kauring prosa na maaaring magtaglay ng pambihirang katangiang may bahid ng kultura sa isang tiyak na panahon. magiging bahagi ng kurso ang teorya at praktika sa pagsasaling may kaugnayan sa pantikan ngunit hindi pipigilin ang malikhaing pagdulog.