Sumasaklaw  ang kursong  ito  sa  malikhaing  pagsulat at masining  na pagpapahayag  kaugnay ng apat na paraan ng diskurso
ng pagsasalaysay, paglalarawan, paglalahad at pangangatwiran, na may pokus sa estilong pangwika. lilinangin ng kursong ito ang mga kasanayan sa pasalita at pasulat na pagpapahayag ng
estudyante bilang isang indibidwal, bahagi ng etnikong grupo, mamamayan ng isang bansa at bahagi ng global na komunidad.