Ito ay isang metalinggwistik na pag-aaral sa gamit at pagsasanay ng akademikong Filipino sa iba’t-ibang sitwasyon at larangan. Sa paraang interdisiplinaryo at interaktibo. Inaasahang mauunawaan at malilinang sa mga estudyante ang mga kailangang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng Filipino sa lalong mataas na edukasyon.