Sumasaklaw sa pag-aaral ng mga teorya, simulain at teknik sa pagsasalin ng mga tekstong literari at di-literari.