Ang kursong ito ay kritikal  na pag-aaral sa ugnayan ng wika, kultura tungo sa mapayapa at maunlad na pamumuhay sa lipunan gamit ang pambansang wikang Filipino.