Kursong nakalaan sa mga napapanahong usapin sa wika at panitikan na tumatalakay sa paggalang sa kalikasan at kapaligiran sa iba't ibang panahon at pook sa Pilipinas.