Nakatuon ang kursong ito sa pagsusuri ng wika sa kalahatan at sa mga wikain sa Pilipinas sa partikular.